НОРМАТИВНА БАЗА

1.Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
2.Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
3.Закон за счетоводството (ЗСч)
4.Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 
5.Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)
6.Наредба Н-18 от 13 декември 2006г.
7.Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (от 01.07.2012 г.)
8.Наредба № Н-4/21.12.2007г. за прилагане на система Интрастат
9. Данъчно – осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
10.

Кодекс на труда

11.Кодекс за социално осигуряване
12.Закон за здравното осигуряване
13.Закон за здравословни и безопасни условия на труд
14.Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
15.Правилник за прилагане за закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП)