• Изготвяне и подаване в срок на месечните Справки-декларации по ЗДДС, Дневници по покупки и продажби, както и при необходимост VIES Декларации, спазвайки стриктно националните и международни счетоводни стандарти и действащата актуална нормативна уредба;
  • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
  • Изготвяне на всички платежни документи към бюджета;
  • По допълнителна договорка водене на складови наличности и следене за стокови и материални запаси;
  • Осчетоводяване на месечни банкови извлечения;
  • Следене на касови наличности.
  • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС, подготовка и регистрация.
  • Изготвяне на справки за Вземанията и Задълженията на фирмата.
  • Изготвяне на инвентарни книги, данъчен и счетоводен амортизационен план.

Свържете се с офиса на SCG Balance в гр.Пловдив или гр.София за индивидуална оферта. Очакваме Ви!