Изготвяне на месечна Ведомост и Фиш за работната заплата на всеки един работник;
Подаване на Уведомления за регистриране и прекратяване на трудови договори;
Месечно подаване на Декларации 1 и 6 ;
Изготвяне и подаване на Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения
Изготвяне на платежни нареждания за дължимите осигуровки към бюджета;
Изготвяне на Служебни бележки и всякакъв друг вид документи, необходими на служителите и ръководството;
Начисляване на болнични листове и представянето им в Националния осигурителен институт;
Начисляване на разходите за заплати и осигуровки за сметка на работник и работодател;

Свържете се с офиса на SCG Balance в гр.Пловдив или гр.София за индивидуална оферта. Очакваме Ви!