Данъци – какво се променя…

Счетоводни услуги SCG Balance София/Пловдив

 • Прагът за регистрация по ЗДДС се вдига на 166 000 лева от 01.01.2025 год. Всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 166 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. В сила от 01.01.2025 год. До тази дата прагът остава 100 000 лева.
 • Регистрация по ЗДДС по инициатива на органа по приходите (НАП). Когато орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице.
 • Удължени срокове за намалени ставки на ДДС:
 • До 30.06.2024 г. ДДС за хляб и пшенично брашно 0%;
 • До 30.06.2024 г. ДДС за туроператори и използване на спортни съоръжения 9%;
 • До 31.12.2024 г. ДДС за ресторантьорски и кетъринг услуги 9%;
 • Работодателите ще трябва да предоставят на Националната агенция по приходите (НАП) информация за изплатени командировъчни, ако те превишават 1000 лв. годишно на служител. Освен това трябва да се предоставят данни за предоставена храна при специфични условия на работа, работно облекло и предпазни средства, както и пари за такива.
 • Работодателите ще трябва да декларират за всяко лице допълнителните осигуровки или застраховки, които са изплащали за своя сметка, както и дали са предоставяли помощи за лечение, транспорт до работното място или доходи в натура.
 • Всички тези необлагаеми доходи трябва да бъдат подробно описани в справките по чл. 73 ЗДДФЛ, подавани от дружествата в НАП всяка година до 28 февруари, заедно с облагаемите доходи, изплатени през предходната година.
 • Въвеждат се нормативно признати разходи от 10% при определянето на облагаемия доход от продажба или замяна на финансови активи и чуждестранна валута. Виртуалните валути сега ясно се посочват като финансов актив и могат да бъдат отделно декларирани в декларацията за доходите на физическите лица.
 • Въвеждане на алтернативен данък от 30 лв. за всеки месец с извършвана дейност за физически лица, които не са търговци, занимаващи се със събирането на диворастящи гъби и плодове. Този данък ще се дължи преди издаването на разрешително за тази дейност.
 • Предстои промяна, която касае въвеждането на данъчно облекчение за земеделци, регистрирани като физически лица, които получават европейски субсидии, като се намалява тяхната данъчна основа с размера на субсидията. ЕК ще трябва да се произнесе по мярката преди тя да влезе в сила за това дали не представлява нерегламентирана държавна помощ.
 • С промени със задна дата от 1 януари 2023 г. се въвежда праг за деклариране на доходи от наем от 3000 лв. годишно.
 • Повишават се глобите за фалшиво счетоводство.
 • В сила изискванията на нова наредба за контрол на стоки с висок фискален риск. В списъка са повечето видове храни, сред които месо, мляко, хляб, шоколад, както и горива и масла. Ако доставката e над 5000 лева или повече от 500 кг и се извършва с камион над 3,5 тона, тя трябва задължително предварително да се заяви в НАП.
 • Физическите лица с нови идентификационните номера.  От 1 януари 2024 г. НАП ще промени служебно идентификационните номера за целите на ДДС на физически лица, регистрирани по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно в регистър БУЛСТАТ. 

Счетоводни услуги София | Счетоводна къща SCG Balance