Срокове за изготвяне на ГФО и подаването им в НСИ за 2023 г.